Home

Korintusiak

A korintusiak úgy képzelték, hogy mivel ők már természetfeletti életet élnek, ami megszabadította őket minden bűnüktől, testi vágyaik miatt sem érheti őket bántódás. A korintusiak nem sok ügyet vetettek a viselkedésre; csak a spirituális felvilágosodás érdekelte őket 1 korintusiak 1-9; 1korintusiak 10-16; 2 korintusiaknak Írt levÉl; galatÁknak Írt levÉl; efezusiaknak Írt levÉl; filippiek; kolosszeiek; tesszalonikaiak 1; tesszalonikaiak 2; timÓteus 1,2; jÁnos i. ii. iii. zsidÓk; filemon/titusz/pÉter; szent jakab levele; jelenÉsek kÖnyve; a szeretetrŐl nagy emberektŐl skandi; a szeretetrŐl.

11 Megnyílt nektek az ajkunk, és kitárult felétek a szívünk, korintusiak. 12 Nem mi zárkóztunk el előletek, hanem ti nem nyitottátok ki a szíveteket. 13 Mint gyermekeimhez szólok: ti is tegyetek úgy, mint én, tárjátok ki ti is a szíveteke Pál első levele a korinthosziakhoz a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél. A levél feltehetőleg Kr. u. 53-54. körül keletkezett görög nyelvű ókeresztény irat, az újszövetségi kánonban az apostoli levelek egyike

Az otthon látásának javítása

Első és második korintusi levél kommentá

 1. Pál apostol második levele a korintusiakhoz 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet 4. Fejezet 5. Fejezet 6. Fejezet 7. Fejezet 8. Fejezet 9. Fejezet 10. Fejeze
 2. Az Apostol egyes korintusiak babonás szokására céloz, akik megkeresztelkedtek pogány halottakiért, hogy biztosítsák számukra az üdvösséget. Anélkül hogy helyeselné a szokást, érvül használja a feltámadás tagadóival szemben. 32. Vadállatokal: ellenséges érzületű emberekkel. 35-38. Az elvetett mag szemlélteti a testi.
 3. Válaszul a korintusiak különféle kérdéseket tettek fel az apostolnak, az első Korintusi levél tartalmazza Szent Pál részletes feleletét. A Korintusban felmerült nehézségek főleg abból adódtak, hogy a kereszténység elő ízben ott került szembe a hellenizmussal. A problémákat négy csoportba lehet összefoglalni
 4. t a többiek
 5. Korinthosz (görögül Κόρινθος; latinos magyar neve Korintusz) város Görögországban, a Peloponnészoszi-félszigetet a kontinentális Görögországgal összekötő földhídon (Iszthmosz), Athéntól 78 kilométerre. Korinthía prefektúra (νομοί [nomoi]) székhelye. Az ókorban egyike volt az erős hellén városállamoknak.. A földnyelvtől, amelyen fekszik, nyugatra a.
 6. Az első korintusiak története | Forrás prédikálása A történelmi háttér megértése elengedhetetlen bármely bibliai vagy más dokumentum értelmezéséhez. A jelentőség mértékét az határozza meg, hogy a dokumentum milyen mértékben foglalkozik egy adott helyzet sajátos problémáival
 7. t gyermekeimhez, viszonzásul ti is táguljatok ki. 14 Ne legyetek felemás igában hitetlenekkel! Hogy közösködhetik igazságosság a törvényrontással

A 2. korinthusi levél Szerző: A 2Korinthus 1:1 szerint Pál apostol és talán Timóteus volt A korinthusiakhoz írt 2. levél szerzője. Keletkezés ideje: A 2. korinthusi levél nagy valószínűség szerint Kr. u. 55-57 körül íródott. A könyv célja: A korinthusi gyülekezet Kr. u. 52-ben jött létre, amikor Pál második missziós útja során ellátogatott a városba, majd három. A. A korintusiak nagylelk s g hez fordul (8,1-24) B. M sodik k r s Ach ja egyh zaihoz (9,1-15) III. P l v d irata s min s t se (10,1-13,10) A. P l megc folja ellens geit (10,1-18) B. P l nhitt dicsekv s nek oka (11,1-12,21) Befejez s (13,11-13) ttekint k rd sek s vitat m 1 Korintusiak 7Angol standard változat. A házasság alapelvei . 7 Azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekről írtál: (A) It jó, ha egy férfinak nincsenek szexuális kapcsolatai egy nővel. 2 De a szexuális erkölcstelenség kísértése miatt minden embernek meg kell lennie a saját feleségének, és minden nőnek a saját. 1 Korinthusiak· 2 korintusiak Galaták· Efezusiak Filippiek· Kolosszusok 1 Thesszalonikaiak· 2 thesszalonikaiak 1 Timóteus· 2 Timóteus Titusz· Philemon Héberek· James 1 Péter· 2 Péter 1 János· 2 János· 3 János Jude: Apokalipszis; Kinyilatkoztatás: Újszövetségi kézirato

1korintusiak 10-1

A korintusiak a kerségben egyfajta bölcseleti rendszert láttak, mely az embert ismeretei révén kapcsolatba hozza az Istennel. Ezzel szemben Pál Athén romlása fölötti megrendülésében épp az emberi bölcsességet akarta elkerülni (2,1-4). Ezt ellenfelei a szemére vetették Új szellemben az eredeti forrásból. Facebook; Twitter; Youtube; Hundub; Men A korintusiak állhatatossága a kegyelem felhasználásának jele. Az apostolt örömmel tölti el a tudat, hogy munkája nem volt hiábavaló. A hit és a keresztény erkölcs megtartása egyúttal tanúságtétel Krisztus mellett. Ő a kinyilatkoztatásnak, mint a természetfölötti ismeretnek és a kegyelmi segítségnek a forrása, tehát. Lótusz bejegyzései korintusiak témába

A korintusiak a kereszténységben egyfajta bölcseleti rendszert láttak, amely az embert ismeretei révén kapcsolatba hozza az Istennel. Ezzel szemben Pál Athén romlása fölötti megrendülésében épp az emberi bölcsességet akarta elkerülni (2,1-4). Ezt ellenfelei a szemére vetették Bibliai tanulmányok / Újszövetségi kommentárok / 1 Korintusiak / 7. fejezet A házaspárokról (1. és 7. vers) Szerkesztés . vs. 1. Most pedig azokról a kérdésekről, amelyekről írtál: Jó, ha az ember nem házasodik meg

Szent István Társulati Biblia - Korintusiaknak írt II

A korintusiak Pálhoz írt levele az 1. fejezetben következik, majd a 2. fejezetben rövid időközi jelentés következik a levél kézbesítéséről az ott börtönben lévő Pálnak. A 3. fejezetben Pál válasza a korinthusiakhoz intézett harmadik levél. A következő szöveg hiányos, és egy csoda történetének töredékeit. Régikönyvek, Getty, Mary Ann - 1. és 2. Korintusi levé A 46-os Papyrus fóliója (írva kb. Kr. U. 200 körül), amely 2 Korintusiak 11: 33-12: 9-et tartalmaz. Ez a kézirat az egész pálos levél szinte teljes részeit tartalmazza . Köny

Pál első levele a korinthosziakhoz - Wikipédi

 1. denütt egymás elkötelezettjei
 2. Pál első levele a Korintusiakhoz 55-57 körül íródhatott. Keletkezését és szerzőségét igazán soha nem vitatták. A levélben a Korintusban felmerült kérdésekre ad választ. A levél tárgyalt témái az egyházszakadásoktól való intés, az anyagiasság, a paráznaság elkerülésére való intés, a gyülekezet viselkedése, a karizmatikus lelki ajándékok túlzott.
 3. Korintusiakhoz írt 1. és 2. levél Háttér: Szent Pál 50-51-ben járt Korintusban, ebben az 500 000-es városban.Tesszalonikából érkezett ide (út közben hirdette az igét Athénben is).Másfél évig tartózkodott itt. Aquila és Priscilla sátorszövő műhelyében mesteremberként dolgozott (Csel 18,2).

Pál beszél a korintusiak kívánságáról és igyekezetéről (2Kor 7,7.11). Ő szól a korintusiak igyekezetéről a jeruzsálemi szegényekért való gyűjtésükben (2Kor 9,2; 11,2; Rm 13,13). A féltékenység, irigység és civakodás azt bizonyítják, hogy a korintusiak még mindig az alacsonyabb rendű természetre hallgattak (1Kor 3,3) 1A szeretet himnusza. csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. mindent remél, mindent elvisel. 8A szeretet nem szűnik meg soha. a tudomány elenyészik. töredékes a prófétálásunk is Ez az Újszövetség 27 könyvének felsorolása, a legtöbb keresztény szerint kanonikusan rendezv Szent Pál szeretethimnusza. Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom

Pál apostol második levele a korintusiakho

A korintusiak tehát a szentmise keretében olvasták fel mind Kelemen, mind Szótér pápa levelét, ahogyan az apostolok leveleit volt szokás. A Kelemen által írt levél így került be az apostoli levélgyűjteménybe, majd innen átmásolták a szentírási kéziratokba, illetve kódexekbe, ezért hosszú időn keresztül sugalmazott. apokrif iratok (gör. 'rejtett, titkos' iratok): 1. a mai katolikus nyelvhasználatban azok a zsidó és ókeresztény írások, amelyeket soha nem tekintettek, még átmenetileg sem kánoninak; a protestáns teológiában a katolikus kánon →deuterokanonikus könyvei. Az ~ azt a benyomást keltik, mintha a Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus kv-eivel bizonyos.

Függetlenségi Nyilatkozat. ÖSSZESEN, 4. július 1776. Az Amerika tizenhárom egyesült állama egyhangú nyilatkozata, Az emberi események során szükségessé válik, hogy az egyik nép feloszlatja azokat a politikai zenekarokat, amelyek összekapcsolják őket a másikkal, és a föld hatalma között felvállalja azt a külön és egyenlő állomást, amelyhez a természet és a. Ezek közül az egyik a korintusiak fiatal közössége volt, amelyben a Szentlélek bıkez ően osztogatta ajándékait, vagy, ahogy mondani szoktuk: karizmáit. Ez a közösség azonban, miután megtapasztalta a Szentlélek különleges adományainak magasztos élményét, megismerte a rivalizálást, a zavart, éppen azok között, aki A korintusiak tehát a szentmise keretében olvasták föl mind Kelemen, mind Szótér pápa levelét, ahogyan az apostolok leveleit volt szokás. A Kelemen által írt levél így került be az apostoli levélgyűjteménybe, s később innen másolták át a szentírási kéziratokba. Ezért hosszú időn át sugalmazott írásnak tekintették A korintusiak azonban nem számítanak közéjük. Valóban Isten hívta el őket, de nem azért, mert bármilyük lenne, amivel kérkedhetnének. Ami azt illeti, a világ inkább kigúnyolja őket, a vallásos emberek, talán még az érettebb, zsidó-kereszténységben gyökerezők is hazugnak és méltatlanoknak tartják őket..

Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 15 Fejeze

 1. A korintusiak pedig azt mondogatták, hogy én Kéfásé vagyok, én Apollósé, én Pálé, én Krisztusé. Pál tehát elsı levelében megfedte ıket a pártoskodásukért, ami széthúzást eredményezett, és levelében próbálta helyreállítani a dolgokat. Ez a levél vegyes visszhangra talált a korinthusi gyülekezetben, és a Pál.
 2. t szomorkodók, de
 3. Szent Pál: A korinthusziaknak irt első levél. A legkiválóbb adomány a szeretet. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, Ha szeretet nincs bennem
 4. t a zengő érc, vagy

A korintusiak felfuvalkodottsága Krisztus szolgái (1kor.sorozat, 10.rész) 04 A lelkészi szolgálat és a hozzá való jó viszonyulás 04 Biblikus önértékelés 06 A feltámadás ereje A felfuvalkodás ellenszere a kegyelem (1kor.sorozat, 11.rész) A felfuvalkodás harmadik ellenszere: Lelki példaképek (1kor.sorozat, 13.rész Örömteli adakozás. BRAZÍLIA északkeleti részén egy nyomornegyedben él Genival. Feleségével és gyermekeivel abból a sovány fizetésből tengődtek, melyet Genival egy kórházban biztonsági őrként keresett

53. hét: A Korintusiakhoz írt első levél - Pestszentimrei ..

olyasmire hivatkozhat, ami a korintusiak hitének is szerves része. Egzegéták lehetségesnek tartják, hogy már kialakult, ismert for-882. 2Jan Lambrech!: Second Corinthians. The Liturgical Press, Collegeville, 1999, 137. 3Fred B.Craddock: The Poverty ofChrist. AnInvestigation of /ICorinthians 8:9. Interpretation 22(1968 A korintusiak boldogan mondták: vigyük el mindenkinek Isten szeretetét! Legyünk békeszerzök !!! Azonnal el is olvasták a levelet. Pál azt írta, hogy amikor Jézus meghalt értünk a kereszten, kibékített minket Istennel. Title: Gen4 életige 201703-sz Created Date: 3/1/2017 9:22:59 P

Mit jelent az 1. korintusiak 13. fejezete? Hi-Qualit

Pál követeként békét tudott teremteni a viszálykodó korintusiak között. Azután a népek apostola tövises munkaterületet bízott rá a krétaiak között, akikről egyik saját költőjük azt mondta, hogy hazugok, gonosz bestiák és rest hasak''. Később állítólag Titusz alapította Dalmáciában a kereszténység első sejtjeit Korintusiak: 32 (6) 2012-2013: Al-Gharafa: 19 (5) 2013-2016: Internacional: 93 (7) Nemzeti csapat ‡ 2008-2009: Brazília: 3 (0) * Az idősebb klubok szereplése és góljai csak a hazai bajnokságban számítanak és helyesek 2017. január 16-án, 15: 05-kor (UTC). ‡ A válogatott sapkái és góljai helyesek 2017. január 16-tó

Korinthosz - Wikipédi

Az első korintusiak története Forrás prédikálása Mont

 1. t jelenlétében (parousia) (Fil 2,12). Egyes korintusiak Pál apostolt gúnyolták, mondván, hogy levelei ugyan súlyosak, testi megjelenése (parousia) azonban erőtelen (2Kor 10,10)
 2. Pál mélyen meg volt győződve eme ajándékok jelenlétéről a korintusiak körében: Az egyházban Isten egyeseket először is apostolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká; másoknak csodatevő erőt adott, vagy a gyógyítás, segélynyújtás, kormányzás és a nyelveken való szólás adományát. (1Kor.
 3. dent tudtok is Istenről, DE az Ő szeretete nincs meg bennetek, akkor pusztán bálványt imádtok, magatok bálványát, és a keresztyénségetek csak vallás, azaz hangulatkeltés, semmi több. De a keresztyénség életvitel, ezért kell bele a szeretet. Érde
 4. Kriszpusz pedig, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész házával együtt, sőt, a korintusiak közül sokan, akik hallgatták, hittek és megkeresztelkedtek. Zs 97. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja
 5. Pál azt akarta, hogy a korintusiak tartsák meg a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében, ahogy arra az efézusi keresztényeket a későbbiekben figyelmeztette (Efézus 4:3). Arra buzdította a testvéreket, hogy egységesen kövessék Jézus Krisztust, és ne legyenek közöttük megosztott csoportok, szekták. Így.
 6. dez azért van, hogy az Egyháznak, egymásnak szolgáljunk. Az egy test, Jézus Krisztus titokzatos teste magában egyesíti a különböző tagokat és különböző adományokat. Mindezek az adományok múlandóak, ezért arra kell törekednünk, ami örök, ami maradandó
 7. ősíti a szócikk tartalmát: az is lehet, hogy

(Ez utóbbiak közül több a korintusiak korabeli helyzetére és problémáira vonatkozik, de Szent Pál intelmei, utasításai a legtöbb esetben ma is időszerűek, különösen, pedig azok tanbeli, dogmatikai megalapozása). Az elő korintusi levél kulcsszava: a test A 2016-os Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Brazília női labdarúgó-bajnokságának negyedik szezonja volt a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) szervezésében . A bajnokságot a Rio de Janeirói CR Flamengo nyerte, amikor másodszor vett részt. A 2016-os szezon bajnoki versenyét az év első felébe áthelyezték, és január 21. és május 20. között rendezték meg A korintusiak, amikor Fülöpnek voltak alávetve, nemcsak a rómaiakkal folytatott veszekedésükben álltak mellé, hanem egyénileg is olyan megvetően viselkedtek a rómaiakkal szemben, hogy bizonyos személyek arra vállalkoztak, hogy a házuk mellett elhaladva mocskot öntsenek a római követekre. ezt és más bűncselekményeket. 6. Gyalázatos, szeretteim, igen gyalázatos dolog ez, és méltatlan Krisztusban való életetekhez az, amit mi hallottunk, hogy a korintusiak erőteljes, és a kezdeti időkből való egyháza, egy vagy két egyén miatt fellázadt a presbiterek ellen! 7 TOB - A Korintusiaknak írt első levél A korintusi közösség Pál tizennyolc hónapot töltött Korintusban az Evangéliumot hirdetve (ApCsel 18,1-8), 50-52-ig

Cog - Pál Második Levele a Korintusiakho

 1. A korintusiak nemcsak megmosattak és megtisztultak eltorzult életüktől, hanem megszentelődtek és megigazultak. A gyász könnyeit visszük az Úr elébe. Ezeket a könnyeket a bűn, a szerencsétlenségek és a kudarcok okozták
 2. Napi biztatás. Naponta frissülő tartalom. Augusztus 22..- és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik - annak meg is adatik az. (Mk 11; 20-28) Egy gyülekezet imádkozott a halálosan beteg ifjú anyuka gyógyulásáért s mégis elhunyt
 3. Keller Pálnak az 1Korintus 3,21-4,7-ig terjedő szakaszát elemzi, ahol az apostol őszintén beszél arról, hogy a hívők között is tetten érhető a büszkeség. Pozícióharc, versengés jelent meg a korintusiak között. Az egyik hívő többnek akart látszani a másiknál. Pál azonban azt mondja, hogy nagy tévedésben vannak
 4. A korintusiak azonban megértették Pált, és a második nekik szóló levél idején már nem jött elő ez az esztelenség. Később, Róma püspöke, Szent Kelemen is küldött nekik egy levelet, ott sincs szó róla. Ifjabb Pilinius is írt a keresztényekről, akik összegyűlnek és énekelnek Krisztusnak, de nem arról nem ír, hogy.
 5. Évára négyszer hivatkoznak a Bibliában, vagyis a Genezis könyveiben, 2 nd Korintusiak és 1 utca Timothy. Az Édenkertnél a folyó négy folyóra szakadt, vagyis a Pison, Gihon, Hiddekel és Eufrat folyókra. A római katonák négy részre osztották Jézus ruháit, miután levetkőztették és keresztre feszítették
 6. Keresztény honlap a Havanna lakótelepről.Tanulságos történetek, keresztény,- bibliai filmek, könyvek és pps. Tanítások, gondolatok, kvíz, humor.

A feltámadt testről értekező apostol felhívja a korintusiak figyelmét az átalakulás szükségére, és ezzel kapcsolatban felidézi Izajás és Ózeás próféta tanítását: A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És leveszi e. O Sport Club Corinthians Paulista (mais conhecido como Corinthians, e pelos apelidos de Timão e Coringão) é um clube multiesportivo brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado homônimo.Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 1 de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro Bom Retiro.Seu nome foi inspirado no Corinthian FC de Londres, que excursionava pelo.

A 2. korinthusi levél - GotQuestions.or

Pál apostol, amikor hall a korintusiak bűnbánatáról, azt írja: telve vagyok vigasztalással. Viszont az t is gyakran tapasztaljuk, hogy hiába vagyunk telve (étellel, itallal, szórakozással, munkával, programmal stb.) nincs is időnk, és mégis van hiányérzetünk házasok kapcsolatát (vö. ApCSel 15,29). Szent Pál kárhoztatta a korintusiak közt előfordult vérfertőzést (1Kor 5,5) Ugyanilyen határozottsággal utasította vissza az Egyház mindig azokat, akik a keresztény házasságot támadták: az ősegyházban a gnosztikusokat, manicheusokat és montanistákat; korunkban a mormonokat, 1 For we know that if # Job 4:19; 1 Cor. 15:47; 2 Cor. 4:7 our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house # Mark 14:58; Acts 7:48; Heb. 9:11, 24 not made with hands, eternal in the heavens. 2 For in this # Rom. 8:23; 2 Cor. 5:4 we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven, 3 if indeed, # Rev. 3:18 having been clothed, we. se mögött az áll, hogy a korintusiak között néhányan félremagya­ rázták Jézusnak azokat a szavait, amelyekkel a gyermeket például állította a tanítványok elé (Mt 18,3; Mk 10,14sk stb). A szinoptikus evangéliumokban a gyermek alakja példává ma­ gasodik. Míg Pálnál kiskorúnak lenni a hitben átmeneti állapot Ezután Sztefanász, Fortunátusz és Achaikusz levelet vitt Pálnak, melyben a korintusiak különféle kérdéseket tettek föl neki. Válaszában (1Korintusi Levél) valószínűleg Kr. u. 55-ben tisztázta a félreértéseket, melyek a közösségben jelentkeztek. Közben más zsidókeresztények érkeztek Korintusba, akik kétségbe.

Els s m sodik korintusi lev l komment

A korintusiak szentmise keretében olvasták föl Kelemen levelét, amint az apostolok leveleit volt szokás. A dokumentum így került be az apostoli levélgyűjteménybe, majd a szentírási kéziratokba vagy milyen okból küldettek. Legelsőnek a korintusiak között a szakadásokat és a szakadárokat ítélve el, azután a galatáknak a körülmetélkedést, a rómaiaknál pedig bőségesen leírta az írások sorrendjét, de elmélyítve, hogy ezeknek az alapja Krisztus. Ezekről külön-külön vitatkoznunk kell, amikor Szt

Naptárt elő és vésd be a dátumokat!A buddhista naptár legfontosabb dátumai tízmilliószoros napok. Ezeken a napokon az energiák hatványozottan működnek, és a teremtőerő is nagyobb. Vagyis, ha jó dolgokra koncentrálunk, a jó dolgok nőnek életünkben, ha viszont a rosszakra, akkor a rossza Pedig, csak annyit tett, hogy leveleket írt a barátainak, akik később a Korintusiak lettek és az Efezusiak. Pál nem tudott a jóindulatnak erről a rendszeréről. Csak azt tudta, hogy egy gyengéd szeretetet érzett és ez elég is volt számára. Az Akasha ciklus Pál is ezt a tulajdonságot emeli ki legelőször, amikor az apostoli tekintélyét védi a korintusiak előtt, mivel a tűrésben való kitartás mutatja meg, hogy hűségesek vagyunk-e Istenhez és ahhoz a munkához, amit ránk bízott. Ez sokszor lelki, fizikai és szellemi megpróbáltatásokat is jelent, ahogy erről a Zsidókhoz írt.

1 Korinthusiak 7 ESV - A házasság alapelvei - most Hi

korintusiak nem viszonyultak biblikusan a lelki ve - zetőikhez. egyeseket bálványoztak, másokat meg - vetettek. mindkét esetben - akár a túlértékelésben, akár a megvetésben - ugyanazt a hibát követjük el, szem elől tévesztjük istent, aki saját munkatársainak nevezi a lelkészeket (1Kor 3,9). Vagyis az Úr áll fölöt Jézus Krisztus teljes mértékben teljesítette ezt a négy ünnepet, amikor először jött. Az Úr asztalánál emlékszünk az Ő kész munkájára, amíg újra meg nem jön (vö. Máté 26:26-30, 1.Korintusiak 11:24-26). Az utolsó három ünnep Krisztus második eljövetelére utal. Ők megmutatják nekünk Nem a saját küzdelmeként éli meg a futást, nem azért érzi, hogy milyen nehéz, küzdjünk, hanem hogy jó, és lássuk a célt! Pál apostol egy hirtelen váltással erről beszél itt. Mintha ezt mondaná: Kedves korintusiak, akik vádaskodtok, akiknek rengeteg elvárása van, akik kiosztjátok és beosztjátok az embereket

2. Korintherbrief (Deutsch): ·↑ Der erste Brief des Apostels Paulus an die Korinther. way2god.or Pál és a korintusiak kapcsolatának állomásai: 152: A korintusi egyház problémái: 153: Az 1. korintusi levél: 155: A 2. korintusi levél: 160: Pál és a galáciai egyház: 165: Galácia és a kereszténység: 165: Pál és a galaták kapcsolata: 167: A Galatákhoz írt levél: 168: Pál és a római egyház: Zsidók és keresztények. A Korintusiak abban az időben és manapság általában az emberek, nagyon sok furcsaságot gondolnak az Isten embereiről és magáról Istenről! Pedig Isten számára, - Te kedves hallgató (olvasó), Te magad vagy a legfontosabb! Isten nem azt keresi, ami a tiéd, hanem téged keres, mert Krisztus drága vérén váltattál meg

KIVONULÁS /2 MÓZ 19-ig

Ez abból az alkalomból íródott, hogy 96 körül a korintusiak egy része föllázadt a presbiterek ellen, néhányat elmozdítottak tisztségükből, és újakat iktattak be helyettük. A levél írója nem nevezi meg magát, de olyan valaki, aki a római egyház nevében fordul a korintusi egyházhoz: Isten Rómában lakó egyháza Isten. Január 31, 2016 Utazás a Győzelemhez. (2 Mózes 14 & 1 Korintusiak 15:57) Február 7, 2016 Utazás az Isteni Gondviseléshez. (2 Mózes 16 & Filippi 4:19) + Délután 3:00 órától Super Bowl Party Február 14, 2016 Utazás az Engedelmességhez. (2 Mózes 19 & 20 & 5 Mózes 5:32) Február 21, 2016 Utazás az Igazi Istentisztelethez A Korintusiak[hoz írt] 1[ső levél] 15. [fejezete] elmesél Egy-két Körülményt! Hogy mi az az egy-két körülmény, azt nem lehet tudni. A 15. fejezet (l Kriszpusz pedig, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész házával együtt, sőt, a korintusiak közül sokan, akik hallgatták, hittek és megkeresztelkedtek. Zs 97. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja Római Szent I. Kelemen pápa, 92 (88?) -101 (97?) 101-102: A «Διά τάς αίφυιδίους» kezdetű levél a Korintusiaknak, 96 táján [Ennek a levélnek a megírására a korintusiak egyházában támadt lázadás szolgáltatta az indítékot; ugyanis annak során egyes áldozópapokat igaztalanul megfosztottak tisztségüktől